Yksityisyyden suoja

Henkilötietolaki (523/99) 10 §, GDPR
Laatimispäivä: 21.4.2020

Rekisterinpitäjä
Lentokonetehtaan Ravinto-osuuskunta (0155369-4) ( Ravintola Osku)
Ruskontie 55
33710 TAMPERE

Rekisteriasioista vastaava
Lentokonetehtaan Ravinto-osuuskunta
Ruskontie 55
33710 TAMPERE
Vesa-Pekka Lassila
Puh. +358 408658996

Rekisterin nimi
Lentokonetehtaan Ravinto-osuuskunnan asiakasrekisteri
Rekisteri sisältää keskitetysti Lentokonetehtaan Ravinto-osuuskunnan (0155369-4) järjestelmään
keräämät asiakastiedot. Myöhemmin yrityksistä käytetään tässä yhteydessä nimitystä ”Rekisterinpitäjä”.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 8 §:n edellytysten mukaisesti
rekisterinpitäjän asiakassuhteiden hoitamiseen. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on
rekisterinpitäjän liiketoimintaan liittyvä asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama
toimeksianto tai muu asiallinen yhteys, johon asiakas on antanut luvan.
Rekisterinpitäjä käyttää henkilötietoja yleisesti asiakkuuden hoitoon ja kehittämiseen, reklamaatioiden
käsittelyyn, asiakasviestintään, markkinoinnin suunnitteluun ja kohdentamiseen, asiakaspalvelun
kehittämiseen, maksujen valvontaan sekä palvelun ja liiketoiminnan kehittämiseen. Rekisterinpitäjä
käyttää henkilötietoja etämyynti- ja suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain sallimin tavoin.

Lisäksi rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilla voi olla tietyin rajoituksin oikeus käyttää tietoja edellä
mainittuihin omaan liiketoimintaansa liittyviin tarkoituksiin, esimerkiksi erilaisten yhteisten palvelujen,
konseptien ja liiketoimintamallien sekä markkinoinnin kehittämiseen ja toteuttamiseen. Rekisterin tietoja
voidaan hetkellisesti siirtää esim. markkinointiviestinnän lähettämistä varten järjestelmään, jonka
tietoturva on varmistettu rekisterinpitäjän ja mahdollisen yhteistyökumppanin toimesta.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää seuraavat tiedot rekisteröidyistä asiakkaista. Henkilöön, asiakassuhteen hoitamiseen ja asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot, muun muassa:

  • Yrityksen nimi, Y-tunnus ja yhteyshenkilö
  • Yksityisasiakkaan nimi
  • Osoitetiedot (lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka)
  • Sähköpostiosoite, puhelinnumero, www-sivujen osoite
  • Ostotiedot kuten tuote-, hinta-, tarjous-, toimitus- ja laskutustiedot
  • Markkinointiluvat (puhelimitse, painettu suoramarkkinointi, tekstiviesti, sähköposti, kohdennettu digitaalinen mainonta)
  • Asiakassuhteen viestintähistoria (mm. sähköpostiviestit ja puhelutiedot), reklamaatiot
  • Osallistuminen rekisterinpitäjän järjestämiin arvontoihin

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään rekisterinpitäjän omassa toiminnassa asiakasasioinnin
yhteydessä verkkopalvelussa. Henkilötietoja voidaan kerätä, tallentaa ja päivittää
myös päivityspalveluja tarjoavilta yrityksiltä ja viranomaisilta henkilötietolain ja asiallisen yhteyden näin
salliessa.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen säilytys
Tietoja voidaan luovuttaa käyttöön rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneille ja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön mukaisissa rajoissa. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lain tai määräysten niin vaatiessa esimerkiksi väärinkäytösten selvittämiseksi. Järjestelmään tallennettuja henkilötietoja säilytetään toistaiseksi ja tiedot poistetaan henkilön niin pyytäessä.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ilman asiakkaan lupaa. Ohjelmien
käyttöön tarvittavat palvelimet sijaitsevat EU tai ETA-alueella tai Henkilötietolain 22 §:n tarkoittamissa
EU:n ja ETA:n ulkopuolisissa maissa, joissa EU-komissio todennut tietosuojan tason riittävyyden.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriin sisältyvät henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttö on rekisterinpitäjän
organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että järjestelmään tallennettuihin
rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät käsiksi ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne työntekijät,
joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus ja jotka tarvitsevat tietoja tehtävässään. Henkilötietoja
käsittelevällä henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus.
Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä käyttäjätunnuksen ja salasanan
syöttämistä. Lisäksi rekisterinpitäjän tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu
palomuurilla ja muiden teknisten toimenpiteiden avulla. Henkilötietoja sisältävien aineistojen hävitys
tehdään tietoturvallisesti.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus
Asiakkaalla on pyynnöstä oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu sekä mistä tiedot
rekisteriä varten säännönmukaisesti hankitaan, mihin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti
luovutetaan. Tiedot luovutetaan asiakkaalle ymmärrettävässä muodossa ja tarvittaessa kirjallisesti.
Tietojen tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa. Pyynnöt osoitetaan henkilökohtaisesti
allekirjoitetulla kirjeellä osoitteeseen Lentokonetehtaan Ravinto-osuuskunta (0155369-4), Rekisteriasiat,
ruskontie 55, 33710 Tampere.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta
virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai
rekisteröidyn vaatimuksesta. Lisäksi henkilötietoja voidaan poistaa, mikäli asiakas väärinkäyttää
palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista tai muuta kiellettyä toimintaa. Rekisteröidyn tulee ottaa
yhteyttä rekisterinpitäjään tiedon korjaamiseksi. Pyynnöt osoitetaan henkilökohtaisesti allekirjoitetulla
kirjeellä osoitteeseen Lentokonetehtaan Ravinto-osuuskunta (0155369-4), Rekisteriasiat, Ruskontie 55,
33710 Tampere.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja
tässä rekisteriselosteessa mainittuihin tarkoituksiin, ellei toisin ole sovittu rekisterinpitäjän ja
rekisteröidyn välillä. Markkinointikieltoja (soitto, painettu suoramarkkinointi, tekstiviesti ja sähköposti,
kohdennettu digitaalinen mainonta) koskevat tietojen korjauspyynnöt osoitetaan henkilökohtaisesti
allekirjoitetulla kirjeellä osoitteeseen Lentokonetehtaan Ravinto-osuuskunta (0155369-4), Rekisteriasiat,
Ruskontie 55, 33710 Tampere.